Husby

Husby Sogn

Ca. 1900. Parti fra Husby med Husby Kirke. Fattighuset ses til højre for kirken i en åbning i bevoksningen. Det lange hus i baggrunden yderst til højre er er købmandsforretningen, som dengang i bogstaveligste forstand var en blandet landhandel, da der var landbrug på stedet (sognegårdsvej 32).
Både fattighuset og købmandsforretningen er nedrevet.

Husby Sogn grænser op til Staby, Sdr. Nissum og – Vedersø sogne.

Sognets areal er 19,6 kvadratkilometer

Indbyggere i Husby Sogn:    

1801: 403
1850: 534
1901: 581
1925: 531
2012: 248
2020: 246

Dommersø

Den 30 hektar lavbundede sø Dommersø var ejet af de tre gårde Mose, Sø og Selbjerg.

I 1943 blev der gravet drængrøfter i landbrugsjorden der lå ind til søen. Men da søen ikke var tømt, kneb det med at få tilstrækkelig fald på drænene. Først i 1951 kunne afvandingen af søen gennemføres og Dommersø blev tørlagt.

Christian Bach som ejede gården Sø var glad for de nyerhvervede jorde, men begræder også tabet af Dommersø, hvor børnene badede om sommeren og løb på skøjter om vinteren. Hvor frøerne kvækkede og svanerne stod på hovedet i vandet efter føde.

I dag dyrkes Dommersø med korn, en naturperle er forsvundet!

Husby Klitplantage

Sandflugten fra havklitten og ind over det dyrkede land tog særligt til i det 16. århundrede. Nogle steder forsøgte befolkningen at værge sig mod det fygende sand ved at opføre hegn, diger og lignende, men uden et godt resultat.


Ved et kongelig resolution fra 1779, blev der truffet bestemmelser om sandflugtens bekæmpelse, bl.a. ved plantning med hjelme.
I en ny forordning fra 1792 blev det pålagt ikke alene klittens lodsejere, men alle klitsognenes beboer og endog beboerne i de tilgrænsende sogne at deltage med bekæmpelse af sandflugten og det uden vederlag.
I løbet af 20-25 år var sandflugten under kontrol.

I 1815 blev der udsted en kongelig resolution, som påbød amtmændene at sørge for, at der blev gjort forsøg med skovplantning på sandflugtsstrækningerne. Et forsøg der ikke bar frugt, da man såede træerne i stedet for udplantning af kultiverede træer.
I dag er plantagen beplantet med mange slags fyr, gran og løvtræer. Blandt andet Danmarks vestlige bøgelund.

Husby Sognegård

Husby fik i 1958 en kombineret skole og sognegård.
Skolen lukkede i 1983 og blev til en efterskole.
Sognegården drives af Sognegårdens Venner/Sogneforeningen

Rejsegilde, Husby Sognegård